Курсът се състои  от два основни модула: Линейна алгебра и Аналитична геометрия.

В първия модул са разгледани: комплексни числа; полиноми; детерминанти; матрици; системи линейни уравнения. Методи на Крамер и Гаус за решаване на системи линейни уравнения. Собствени стойности и собствени вектори на матрица. 

Във втория модул са разгледани: вектори; уравнения на права в равнината; Криви от втора степен; Линейни преобразувания в равнината; Уравнения на прави и равнини в пространството. Повърхнини от втора степен.