Магистърската програма „Читалищно дело“ осигурява задълбочена, специализирана подготовка на студентите, насочена към реализацията им в областта на организацията и управлението на читалищната дейност. Същата цели да се осигури възможност за задълбочена и специализирана подготовка на студентите, насочена към реализацията им в областта на управлението на читалищната дейност в страната в административен и творчески порядък.

В процеса на обучение ще се даде възможност за профилиране и специализиране на обучаващите се, необходими за професионалната им реализация в сферата на читалищния маркетинг и мениджмънт, за работа в многообразна и динамична социокултурна и мултикултурна среда и на цялостно развитие на читалищната дейност по места.

Осигурява се комплексна, гъвкава и насочена към практиката подготовка на читалищни кадри ангажирани в процеса по управление на отделните дейности в читалищата, в т.ч. за секретари на читалища и председатели на читалищни настоятелства.

Предвижда се съчетаване на теорията и практиката, обучение в административни и мениджърски модели, в областта на PR, рекламата и маркетинга, работа с медиите, информационно-комуникационните технологии, културния мениджмънт, застъпничеството и доброволчеството, лидерството. Акцент се поставя и върху съхраняването, презентирането и популяризирането на културното наследство в неговата цялостност.