Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

Здравейте, 


Във връзка с проследяване на реализацията на нашите студенти, вече трети семестър пускаме анкетата "Студентска реализация"  и анкета Виртуална реалностна нашите студенти както в редовна, така и в задочна форма на обучение. Всеки семестър избирам чрез кой преподавател тази анкета да бъде дадена на студентите за попълване. 
Някои от вас вече са я виждали. 

Линк към анкетата: "Студентска реализация"

Линк към анкетата : Виртуална реалност
https://forms.gle/qbu1RU111SBDBWxH8

Цел: подготовка на студенти за участие в Олимпиади по програмиране. 

Курсът е създаден, за да се поддържа непрекъснато подготовката на отбор по програмиране, включително с възможност за по-широк подбор на състезатели.

Ръководството на УниБИТ предвижда мерки за стимулиране на участниците в курса. 

Организиране на обучението:

Подготовката ще се осъществява в електронна среда предвид заетостта на повечето участници. Предвиждат се и занятия в клас.

·       Присъствено: 2 часа веднъж седмично в компютърна зала по разпределение.

·       Електронен курс: еdu.unibit.bg. 

Участници: Участниците в кръжока по програмиране са студенти (бакалаври и магистри) на УниБИТ, записани в редовна форма на обучение.

В курса са включени:

-        Студенти с математически и умения за програмиране, независимо от езика за програмиране.

-        Преподаватели по програмиране и математика.

-        Други с интерес в областта. 

Защо да бъдете активни участници в курса?

Съставът на отбора за студентската Олимпиада по програмиране ще се определя според участието и резултатите, показани в електронния курс и в присъственото обучение. 

Активни Олимпиади към юни 2019 година:

Наименование

Език за програмиране

Време на провеждане

1.

Републиканска студентска олимпиада по програмиране РСОП

С++/ Java

май

2.

Вътрешна олимпиада към НБУ

С++/ Java

април