Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

Здравейте, 


Във връзка с проследяване на реализацията на нашите студенти, вече трети семестър пускаме анкетата "Студентска реализация"  и анкета Виртуална реалностна нашите студенти както в редовна, така и в задочна форма на обучение. Всеки семестър избирам чрез кой преподавател тази анкета да бъде дадена на студентите за попълване. 
Някои от вас вече са я виждали. 

Линк към анкетата: "Студентска реализация"

Линк към анкетата : Виртуална реалност
https://forms.gle/qbu1RU111SBDBWxH8