Дисциплината Нормативна уредба на архивите е практически ориентирана, целта й е да осигури абсолютно необходимите теоретични знания в областта на архивното законодателство, както и практическите умения за работа с нормативни актове, необходими за успешната професионална реализация на студентите в публичния, частния и неправителствения сектор. В първия модул студентите придобват систематична представа за еволюцията на идеята за нормативна уредба на архивите, нейното историческо развитие и специфики. Чрез втория модул те се запознават в детайли със законовите и подзаконовите нормативни актове в Република България в тази област, с техните основни характеристики, предназначение и цели, като се следва практически ориентирания подход. В третия модул на курса са включени специални подтеми, свързани с нормативната уредба, регламентираща и регулираща организацията, управлението, опазването и използването на Националния архивен фонд; дейността, функциите и структурата на Държавна агенция „Архиви”; дейността и функциите на архивите на държавните и общинските институции; ролята и мястото на българските държавни архиви в архивната политика на Европейския съюзморалните ценности, етичните принципи и специфичните правила за професионално поведение на служителите в държавните архиви в Република България. Отделни лекции са посветени на европейското архивно законодателство и предизвикателствата на дигиталното бъдеще, включително приоритетните мерки, свързани със засилване на сътрудничеството в сферата на архивното дело в Европа - съхраняване и защита на документи и архиви в случаи на природни бедствия или други опасни инциденти; реставрация и опазване на повредени документи и архиви; предотвратяване на кражби и злоупотреби с архивни документи; засилване на европейското сътрудничество във връзка с електронните документи и архиви. Четвъртият модул е фокусиран върху сравнителния анализ на основните принципи, методи, форми на организация и управление на архивите в ЕС и извън ЕС (Русия, САЩ, Великобритания и др.), с разглеждане на основните нормативни инструменти в тази връзка и механизмите за достъп до обществена информация. Петият модул представя принципите, стратегическите цели, организационните и управленски въпроси и проблеми, свързани с е-архивирането и е-управлението, и тяхната нормативна уредба. Шестият специализиран модул е фокусиран върху свободата на информация и формите, механизмите и моделите на корупция и цензура в областта на архивите, с особен акцент върху националното и международно законодателство в тази връзка.  Последният акцент на курса (седми модул) е върху връзките между нормативната уредба на архивите, историческата памет и националната сигурност.